Risale-i Nur, müşterileri aramaz;
müşteriler onu aramalı
Bismillahirrahmanirrahim
Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.


Arama Türü


Arama Biçimi


Aranacak Kitaplar

Risale-i Nur Programlarını Sitemizin Download bölümünde bulabilirsiniz.


Takdir-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez,
Bir şem'a ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!

Risale-i Nur'dan Bir Vecize

kur'anın bir kısmı, bir kısmını tefsir eder.


Risale-i Nur'dan Bir Esma-i İlahi : ŞEMS-İ SERMEDÎ

Kainatı isim ve sıfatlarıyla daima aydınlatan, zaman ve mekanla sınırlı olmayan Cenab-ı Hak.


Şayan-ı Dikkat

Eğer Namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. İbadetin ruhu, ihlastır. İhlas ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.


Risale-i Nur'dan Kısa Kısa
Tembellik zindanına düşüşümüzün sebepleri

Suâl: Zindan-ı atâlete düştüğümüzün sebebi nedir?

Cevap: Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rast gelir. Kuvve-i mâneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı "Ümidinizi kesmeyin" (Zümer Sûresi, 39:53) kılıncını istimal ediniz.

Sonra müzahemetsiz olan hakkın hizmetinin yerini zapteden meylü't-tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşürttürür. Siz "Allah için olunuz" hakikatini o düşmana gönderiniz.

Sonra da ilel-i müteselsiledeki terettübü atlamakla müşevveş eden acûliyet çıkar, himmetin ayağını kaydırır. Siz, "Sabırlı olun; sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın" (Âl-i İmrân Sûresi, 3:200.) âyetini siper ediniz.

Sonra da, medenî-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî karşı çıkar. Siz de, "İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olandır" (Keşfü'l-Hafâ, 2:463) olan mücahid-i âlî-himmeti mübarezesine çıkarınız.

Sonra, başkasının tekâsülünden görenek fırsat bulup, hücum edip belini kırar. Siz de, "Tevekkül etmek isteyenler Allah'a güvensinler (başkalarına değil)" (İbrahim Sûresi, 14:12) olan hısn-ı hasîni himmete melce ediniz.

Sonra da acz ve nefsin îtimatsızlığından neş'et eden ve işi birbirine bırakmak olan düşman-ı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de, "Siz doğru yolda oldukça, sapıtmış olanlar size zarar veremez" (Mâide Sûresi, 5:105) olan hakikat-i şâhikayı üzerine çıkarınız. Tâ, o düşmanın eli o himmetin dâmenine yetişmesin.

Sonra, Allah'ın vazifesine müdahale eden dinsiz düşman gelir; himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de, "Emrolunduğun gibi dos doğru ol" (Hûd Sûresi, 112) "Efendine âmirlik taslama" olan kâr-âşina ve vazifeşinas olan hakikati gönderiniz. Tâ onun haddini bildirsin.

Sonra, umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylü'r-rahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de, "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır" (Necm Sûresi, 53:39) olan mücâhid-i âlicenabı o cellâd-ı sehhara gönderiniz.

Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zira, fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı yalnız sa'y ve cidaldedir.

Münazarat | | 136


Kitap :
Sayfa :

Şu an aktif olan1.472 kişi
Toplam Ziyaretler74.089.568 kişi
www.risaleara.com - çalışmalarımız devam ediyor.
www.risaleara.com web sitesi A Bilgisayar sunucularından yayınlanmaktadır.
Sayfa 1,1157 saniyede üretildi. Tablo erişim: 4